Projecten

Werk aan de winkel voor logistiek in de MRA

Er is de afgelopen maanden veel werk verzet om de logistieke sector in de MRA in internationaal perspectief concurrerend te houden. Maar ook in de tweede helft van 2016 zal er een beroep worden gedaan op onze leden om mee te denken over de beste oplossingen. Met het doel het vestigingsklimaat voor logistiek in de regio te versterken en uiteindelijk nog gerichter acquisitie te plegen.

Onderstaand drie projecten uitgelicht.

Logistieke propositie
AAA richt zich op verschillende sectoren. De logistieke sector is een van de speerpuntclusters. In 2012 heeft AAA in afstemming met haar leden en overige regiopartners een logistieke marketingpropositie voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontwikkeld. De regiopartners hadden destijds ieder afzonderlijk presentaties over hun eigen activiteiten, projecten of deelgebieden, maar voor het neerzetten van een eenduidig verhaal in internationaal perspectief vond iedereen het van belang dat er samen een actuele, krachtige en onderscheidende propositie voor de MRA als logistieke hub werd geformuleerd en onderhouden. Een totaalaanbod voor de doelgroepen, met een duidelijke boodschap, waarin dezelfde ondersteunende feiten en cijfers gebruikt werden. Om deze reden werd een brede presentatie ontwikkeld (de diabak) die een totaaloverzicht geeft van de logistieke propositie van de Amsterdamse regio. 

Afgelopen periode is deze diabak door AAA nog eens kritisch onder de loep genomen en zijn de kengetallen geactualiseerd. Dit was nodig, want vanuit de Topsector Logistiek is, onder coördinatie van NDL, een landelijke logistieke propositie ontwikkeld die op 22 april 2016 tijdens het landelijk congres van de Topsector Logistiek is gepresenteerd. De verschillende regionale partijen in Nederland zullen deze propositie de komende periode verder ‘laden’. Aan de MRA (AAA) is gevraagd om hiervoor (stap voor stap) input te leveren. Dit vraagt om actualisering en aanscherping van de bestaande presentatie en afstemming met de landelijke propositie.

Nieuwe logistieke accenten
Ook is binnen de Amsterdam Logistics Board (ALB) geconstateerd dat naast de actualisering van de logistieke propositie een aantal nieuwe strategische accenten moet worden toegevoegd aan deze propositie. Het gaat daarbij vooral om het toevoegen van nieuwe strategische accenten die door regionale stakeholders worden aangebracht in de ontwikkeling van logistieke werklocaties. Het gaat daarbij om zaken als circulaire economie & logistiek, e-commerce en outbound logistics luchtvracht. De komende tijd zal dit verder worden uitgewerkt vanuit een van de tafels onder de ALB namelijk de tafel ‘ruimte en infra’.

Parallel aan deze logistieke update loopt vanuit Amsterdam de uitwerking van diverse vastgoedprofielen voor de MRA. Met de toenemende belangstelling van internationale beleggers en investeerders groeit de wens om eenduidige vastgoedprofielen te ontwikkelen die geïnteresseerden kunnen worden voorgelegd. AAA heeft aangegeven dat logistiek vastgoed een steeds interessanter vastgoedsegment is geworden voor beleggers. De rendementen zijn goed en dit segment heeft de afgelopen tijd bewezen redelijk crisisproof te zijn. Kwartiermaker van de vastgoedmarketing Lex Brans heeft dan ook besloten om in samenwerking met AAA de logistieke vastgoedprofielen van de MRA  verder uit te werken. Voor de zomer van 2016 was de eerste bijeenkomst, van vastgoedmarketing en een aantal AAA-leden. In het derde kwartaal van 2016 krijgen deze werksessies een vervolg.

Logistieke kaart
Naast de actualisering en verdieping van ons logistieke verhaal en de uitwerking van heldere logistieke vastgoedprofielen werkt AAA onder andere op verzoek van NDL aan een duidelijke overzichtskaart van de logistieke dienstverleners in de MRA. Deze kaart zal digitaal te raadplegen worden. Het is de ambitie om aan de kaart op termijn meer kenmerken van deze logistieke dienstverleners – zoals specialisaties en certificaten – op te nemen.

 

24 augustus 2016